MKA Meetjesland

Privacy- en cookieverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder (i) ā€˜wijā€™: associatie MKA-artsen AZ Alma, met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Ringlaan 15 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0721.776.703, tel. 09 310 04 32, e-mail: mka@azalma.be, www.mkameetjesland.be en afgeleiden en (ii) ā€˜uā€™: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze website en/of ons online platform. Deze privacy- en cookieverklaring is eveneens online beschikbaar op onze website.

Associatie MKA-artsen AZ Alma valt onder een gereglementeerd beroep

De Tandheelkunde mag slechts uitgeoefend worden door personen die houder zijn van de vereiste getuigschriften zoals vermeld in Art. 1 van het K.B. van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde.
De wet spreekt van onwettige uitoefening van tandheelkunde in volgend geval:
ā€œHet gewoonlijk verrichten door een persoon die het geheel van de hierboven genoemde voorwaarden niet vervult van alle bewerkingen of handelingen uitgevoerd in de mond der patiĆ«nten, die het behoud, de genezing, het herstellen of vervangen van het gebit, daarin begrepen het weefsel van de tandkas op het oog hebben - meer bepaald die welke behoren tot de operatieve tandheelkunde, de orthodontie en de mond- en tandprothese.ā€

Koninklijk besluit van 1 juni 1934, houdend reglement op de beoefening der tandheelkunde.
Art. 1.
Niemand mag in het Rijk de tandheelkunde beoefenen zonder houder te zijn:
1Ā° Van het bekwaamheidsgetuigschrift van tandarts voorzien bij artikel 4 van de wet van 12 maart 1918;
2Ā° Van het wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde;
3Ā° Van het wettelijk diploma van doctor in de genees- heel- en verloskunde, uitgereikt krachtens de wetten op het toekennen van de academische graden voorafgaande aan die van 21 mei 1929 of krachtens op grond van genoemde wetten verleende vrijstellingen;
4Ā° Van de bij artikel 41 van de wet van 21 mei 1929 voorziene vrijstelling, wat de wettelijke graad van licentiaat in de tandheelkunde betreft.
Bovenvermelde titels moeten eerst door de Provinciale Geneeskundige Commissie van het gebied, waar de praktiserende zich vestigt, geviseerd zijn.

Art. 2.
Krachtens de wet van 21 mei 1929 zijn gediplomeerde doctors in de genees-, heel- en verloskunde, die houder zijn van Ć©Ć©n der bij 1Ā° en 2Ā° van artikel 1 voorziene titels, er toe gemachtigd de tandheelkunde samen met de genees-, heel- en verloskunde te beoefenen.

Art. 3.
Behoren tot de tandheelkunde, alle bloedige of onbloedige behandelingen, alsmede de zelfs bijkomende bewerkingen uitgevoerd in de mond der patiƫnten en die ten doel hebben de kauworganen te beschutten, te genezen, recht te zetten of te vervangen; de mondprothese en orthodontie, die als examenvakken voorzien zijn bij artikel 15 van de wet van 21 mei 1929 op het toekennen van de academische graden. Dit geldt eveneens voor de diagnosen en prognoses, die aan deze behandelingen en bewerkingen voorafgaan.

Art. 4.
Het nemen van een mondafdruk met het oog op de vervaardiging van een kunstgebit en het plaatsen daarvan zijn verboden aan al wie er overeenkomstig artikel 1 niet toe bevoegd is.

Art. 5.
De houders van het bekwaamheidsgetuigschrift van tandarts mogen, met uitzondering van de tandextractie, geen bloedige operaties uitvoeren, die tot de heelkunde behoren.
De houders van het wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde mogen geen bloedige bewerkingen uitvoeren, dan aan de tanden en de daarmee samenhangende weefsels.
Geen van beide houders mogen mondziekten behandelen, waarvan de therapie tot de algemene geneeskunde behoort.

Art. 6.
Alleen doctors in de geneeskunde mogen de algehele verdoving toebrengen voor de tandheelkundige operaties.

Art. 7.
De houders van een der titels waarbij zij krachtens dit besluit gemachtigd zijn tot de bij de artikelen 3,4 en 5 bepaalde handelingen, zijn er toe gehouden ze persoonlijk uit te voeren.

Art. 8.
Onder de in artikel 1 bedoelde personen mogen alleen de houders van de titel van licentiaat in de tandheelkunde of van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, slaap- of verdovingsmiddelen voorschrijven voor de behandeling van de mond- en tandziekten. (De tandartsen zijn gemachtigd, voor de behandeling van de tandziekten, de geneesmiddelen voor te schrijven die voorkomen op een lijst door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin vast te stellen op advies van de Pharmacopeecommissie.)

Art. 8bis.
Ieder overeenkomstig artikel 1 bevoegde persoon die zijn diensten verleent aan een onderneming bijzonder voor tandverzorging ingericht, moet zulks onmiddellijk aan de provinciale geneeskundige commissie van het ambtsgebied mededelen; hetzelfde geldt wanneer hij zijn werkzaamheid in deze onderneming stopzet.

Art. 8ter.
Wanneer verschillende overeenkomstig artikel 1 bevoegde personen hun beroep in een zelfde tandheelkundige praktijk uitoefenen hetzij als vennoot, hetzij in dienst of op naam van een derde of van een gemeenschap, moet Ć©Ć©n hunner de leiding van de praktijk waarnemen en daarvan onmiddellijk aan de provinciale geneeskundige commissie van het ambtsgebied schriftelijk kennis geven. Deze kennisgeving moet daarenboven de namen en de titels vermelden van de bevoegde personen die er praktizeren, met opgave, voor elk hunner, van de zitdagen en -uren; elke aan deze kennisgeving gebrachte wijziging moet de dag zelf aan de provinciale geneeskundige commissie medegedeeld worden.

Art. 8quater.
Ieder overeenkomstig artikel 1 bevoegde persoon die de diensten gebruikt van niet overeenkomstig artikel 1 wettelijk bevoegde personen, voor het uitvoeren van werken van tandtechniek of tandprothese in het gebouw waar zijn praktijk is ingericht, moet hiervan kennis geven aan de provinciale geneeskundige commissie van het ambtsgebied, met opgave van de datum waarop deze personen in dienst genomen werden. In geval van hun diensten afgezien wordt, moet daarvan insgelijks kennis gegeven worden aan de provinciale geneeskundige commissie.

[1 Het is toegelaten aan de overeenkomstig artikel 1 bevoegde personen, de dentaaltechnicus zoals bepaald in het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, toe te laten, in aanwezigheid van de patiƫnt die hiertoe zijn toestemming heeft verleend, tot de voor tandverzorging uitgeruste lokalen, en dit in het kader van het uitvoeren van werken van tandtechniek of tandprothese.
De bijdrage van de dentaaltechnicus beperkt zich tot mondelinge en theoretische bijstand en vindt plaats in aanwezigheid van en onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de overeenkomstig artikel 1 bevoegde persoon.]1
In het geval van artikel 8ter, is de bevoegde persoon, die de leiding van de tandheelkundige praktijk heeft, gehouden de in het eerste lid van dit artikel opgelegde kennisgevingen te doen. Hij draagt zorg dat het bepaalde in het vorige lid wordt nageleefd.

Art. 8quinquies.
De bevoegde personen mogen bij de uitoefening van hun beroep geen andere titel dan die van tandarts voeren. Degenen die houder zijn van een universiteitsdiploma mogen hun academische titel of graad in de plaats er van stellen of er aan toevoegen. Alleen de houders van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde mogen de titel van \" mondarts \" of van \" stomatoloog \" voeren.

Art. 9.
De geneeskundige commissies zijn, overeenkomstig de artikelen 4 en 14 van de wet van 12 maart 1918, er mee belast toezicht te houden op al wat op het beoefenen van de tandheelkunde betrekking heeft, en er toe gehouden bij de parketten aan te geven alle handelingen van onwettige beoefening daarvan, die hun ter kennis mochten komen.

Art. 10.
De overtredingen van de bepalingen van dit besluit zullen worden gestraft met de bij de wet van 12 maart 1918 voorziene straffen.

Associatie MKA-artsen AZ Alma is onderworpen aan de Deontologie van Vlaams Verbond der Tandartsen

Deontologie van Vlaams Verbond der Tandartsen: www.vvt.be

Code van plichtenleer
ā€œTekst in de tachtiger jaren onderschreven door alle toen bestaande tandheelkundige verenigingenā€

Art.1
De bepalingen van deze plichtenleer worden opgelegd aan iedere practicus in de tandheelkunde, die wettelijk gerechtigd is de tandheelkunde in Belgiƫ uit te oefenen.
Ieder practicus wordt geacht de wetgeving in verband met zijn beroep te kennen.

Afdeling I : Wettelijke plichten en rechten
De continuiteit van de zorgen (art.8 en 13 KB 78 10 november 1967)

Art. 2
De practici mogen niet wetens en willens of zonder gegronde reden op eigen gezag de aan gang zijnde behandeling onderbreken, zonder eerst alle maatregelen te hebben getroffen om de voortzetting van de behandeling te verzekeren door een andere practicus met dezelfde wettelke bekwaamheid.

Art. 3
Op verzoek of met instemming van de patiƫnt is ieder practicus er toe gehouden alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen van medische of farmaceutische aard die deze patiƫnt aanbelangen, mee te delen aan een andere behandelende practicus met het oog op het voortzetten of het voltooien van de diagnose of de behandeling.

Art. 4
De werking van een tweede kabinet is slechts toegelaten als de practicus-titularis er persoonlijk tijdens de spreekuren aanwezig is of indien hij een collega afvaardigt die wettelijk gerechtigd is de tandheelkunde in Belgiƫ uit te oefenen. In dit geval moet de naam van de collega op zichtbare wijze vermeld worden.

De wachtdienst (Art. 9 KB 10 november 1967)

Art. 5
De practici in de tandheelkunde worden er toe gehouden hun medewerking te verlenen aan beurtrollen van de door de beroepsverenigingen opgerichte wachtdiensten of bij ontstentenis daarvan aan die opgesteld door de Provinciale Geneeskundige Commissie.
De tandheelkunde is een dienstverlening met burgerrechtelijk karakter. De tandheelkunde is geen handel. Er is dus verbod op publiciteit (wet van 15 april 1958).

Art. 6
De uitoefening van de tandheelkunde mag in geen geval, noch op enerlei wijze op commerciƫle basis geschieden.
Zijn in het bijzonder verboden:
Ieder vorm van commerciƫle reclame, van persoonlijke publiciteit of van publiciteit die een derde bevoordeeld.
De verhuring of de verkoop met winst van diverse toebehoren voor medisch gebruik of van geneesmiddelen, alsmede het voeren van praktijk in lokalen waar deze verkocht worden.
Praktijk voeren in lokalen die niet in overeenstemming zijn met de waardigheid van het beroep.
Het aanbieden van een waarborg van het handelstype op een behandeling van welke aard dan ook.
Het uitoefenen van een activiteit die onverenigbaar is met de waardigheid van het beroep.
Dichotomie is verboden (Art.18 KB 78 10 nov. 1967)

Art. 7
Dichotomie is verboden.
Ieder ereloon komt de practicus persoonlijk toe. Een derde kan geen geldelijk voordeel halen uit de behandeling, die persoonlijk door een practicus is verricht, behalve de verdeling van honoraria in het raam van de organisatie van zorgverstrekking in een groepspraktijk.

Naamlening - Onwettige uitoefening (Art. 19 KB78 10 nov. 1967)

Art. 8
De practicus in de tandheelkunde mag niet, zelfs onrechtstreeks, de behandelingen dekken van ieder die zich inslaat met de onwettige uitoefening van geneeskunst of de tandheelkunde. Het is verboden op een of andere manier zijn medewerking te verlenen aan een derde of hem zijn naam te lenen om hem te onttrekken aan de straffen gesteld op de illegale uitoefening van de geneeskunst. Men zal geen werkopdrachten toevertrouwen aan illegale tandtechnici.

Art. 9
Ieder practicus heeft de plicht om de beroepsorganisaties of de Provinciale Geneeskundige Commissies op de hoogte te brengen van alle hem bekende illegale praktijken.

Naamplaat - gebruik van titels (KB. 9 nov. 1951)

Art. 10
De naamplaat geplaatst aan de ingang van de praktijk zal discreet zijn van afmetingen (ongev. 25 cm x 30 cm) en uitzicht, overeenkomstig de waardigheid van het beroep. Behalve de naam, de voornaam en de spreekuren zal de plaat slechts de wettelijke titels van de practicus vermelden.
In geval van verhuis van de praktijk mag gedurende 6 maanden een verwittiging van bescheiden afmetingen op het oude adres aangebracht worden.

Art. 11
De vermelding in de tandartsenrubriek van de telefoongids zal enkel de oproepnummers van de praktijk en/of woonplaats, de namen, de voornamen, de wettelijk erkende titels en het adres bevatten.
Deze vermelding zal het gangbare lettertype gebruiken voor het drukken van de beroepenlijst in de telefoongids.

Verantwoordelijkheid voor publicaties

Art. 12
Ieder bekendmaking aan het medisch korps of aan het publiek met het oog op een onmiddellijke toepassing van een onvoldoende beproefde methode van diagnose of therapie maakt een laakbare onvoorzichtigheid uit, indien de practicus niet de voorzorg heeft genomen te waarschuwen tegen de eventuele gevaren van de methode.
Beroepsgeheim (Art. 458 Strafwet; Art. 19,20 KB 31 mei 1885)

Art. 13
De practicus in de tandheelkunde zal het beroepsgeheim nauwgezet eerbiedigen en zal erover waken dat dit eveneens gebeurt door zn ondergeschikten.
Bij getuigenis in rechte zal de practicus zich houden aan de wettelijke bepaling met betrekking tot het beroepsgeheim.

Vrijheid van diagnose, therapie en voorschrift. (Art.11 KB. 10 nov. 1967)

Art. 14
De practicus wordt niet beperkt in de keuze van de aan te wenden middelen voor diagnose, therapie of voorschrift. Misbruik van dit recht is evenwel ontoelaatbaar.
Daarenboven worden deze vrijheden ook beperkt door het recht op zelfbeschikking van de patiƫnt.

Art. 15
Ieder practicus dient erover te waken geen toxicomanie te doen ontstaan of te onderhouden bij zijn patiƫnten. (Art. 23 KB 31 december 1930)

Vrijheid van vestiging

Art. 16
In principe is de vrijheid van vestiging gewaarborgd.
Het past echter niet dat een practicus zich vestigt in een huis of appartement, dat voordien werd betrokken door een collega die zelf nog verder praktijk voert, zonder diens toestemming.
Bij gebrek aan toestemming is een uitstel van 3 jaar voorgeschreven.
Dit geldt eveneens wanneer een practicus gedwongen wordt de lokalen te verlaten.

Vrijheid van praktijkinrichting

Art. 17
De practicus zal slechts samenwerken met een verzorgingsinstelling als:
Zijn beroepsonafhankelijkheid qua diagnose, therapie en voorschrift gewaarborgd wordt.
Zijn deelneming aan het beheer van zn dienst wordt verzekerd
Het administratief beheer van de medische dienst van de verzorgingsinstellingen wordt waargenomen door een comitƩ waarin een verkozen en representatieve afvaardiging van het medisch corps, die er zorgen verstrekt, paritair zetelt.
-Zijn controle wordt aanvaard in de verdeling van de erelonen die hem verschuldigd zijn, of zijn contract voorziet in een forfaitaire bezoldiging of per prestatie.
Iedere vorm van contract de beginselen van de plichtenleer en de medische ethiek eerbiedigt.
Afdeling II: Contractuele plichten

Het tandheelkundig contract is een meestal ongeschreven overeenkomst tussen een tandarts en een patiƫnt, waarbij enerzijds de tandarts zich ertoe verbindt om de patiƫnt te adviseren en/ of te behandelen, en anderzijds de patiƫnt zich verbindt om die adviezen op te volgen en het gevraagde honorarium te betalen.

Persoonlke verantwoordelijkheid voor de behandeling (intuitu personaekarakter)

Art. 18
De practicus moet de tandheelkunde persoonlijk en onder eigen verantwoordelijkheid uitoefenen. Ieder vervanger moet wettelijk gerechtigd zijn de tandheelkunde in Belgiƫ uit te oefenen.

Art. 19
De practicus blijft de volle verantwoordelijkheid dragen wanneer hij een patiƫnt toevertrouwt aan een ondergeschikte bevoegde persoon om een dienst te verlenen of een verrichting te laten uitvoeren. De practicus zal nooit zijn patiƫnt toevertrouwen aan personen die professioneel niet bevoegd zijn.

Begroting van erelonen

Art. 20
De practicus in de tandheelkunde zal zijn erelonen vaststellen in functie van de uitgevoerde prestatie zonder zich te laten leiden door commerciƫle overwegingen, zoals bv. habituele vermindering van het ereloon.
De toepassing van de nomenclatuur moet gewetensvol en oordeelkundig gebeuren. Ieder misbruik is onverdedigbaar en strafbaar.

Art. 21
Indien geen ereloon door het RIZIV is vastgesteld, zal het ereloon begroot worden in functie van het geleverde werk, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad, de bestede tijd en de socio-economische toestand van de patiƫnt.

Recht van de patiƫnt op informatie (plicht tot voorlichting, verstrekken van informatie door de tandarts)

Art. 22
Een practicus moet aan zijn patiƫnt elke informatie verschaffen over het verloop van de behandeling.
De informatie houdt voorlichting, begeleiding en instructie in. Zij zal voldoende, duidelijk en verstaanbaar zijn ingericht, zodat de patiƫnt oordeelkundig zal kunnen beslissen over de behandeling waartoe hij zich zal verbinden.

Art. 23
Een practicus heeft tevens het recht om niet alles te zeggen. Uitweiden tot in de details van zelden voorkomende complicaties hoeft niet, voldoende informatie volstaat.

De practicus moet het beslissingsrecht van de patiƫnt respecteren.

Art. 24
Iedere patiƫnt heeft recht op zelfbeschikking. De patiƫnt zal, impliciet of expliciet, zijn toestemming verlenen tot de behandeling.

Art. 25
De practicus zal het voornemen van de patiƫnt om een tweede opinie van een andere practicus te vragen respecteren.

Art. 26
De practicus zal de vrije keuze in hoofde van de patiƫnt respecteren

Art. 27
Wanneer het onmogelijk is om de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige of van een andere wettelijk onbekwame te bekomen, en in geval van hoogdringendheid, moet de practicus de nodige zorgen verstrekken.

Recht tot niet handelen

Art. 28
De practicus kan weigeren om een bepaalde ingreep uit te voeren indien hij er zich moreel niet mee kan verzoenen. In dat geval kan hij de patiƫnt doorsturen naar een andere collega.

Art. 29
Behalve in noodgevallen mag de practicus weigeren zorgen te verstrekken omwille van professionele of persoonlijke redenen.

Recht en plicht tot verantwoording

Art. 30
Een practicus moet van iedere patiƫnt, aan wie hij zorgen verstrekt op een meer dan occasionele basis, een patiƫntendossier of tandsteekkaart bijhouden met nauwkeurige vermelding van iedere ingreep gedurende tenminste 30 jaar.

Afdeling III: Beroepsplichten ten overstaan van het beroep
Deskundigheid van uitvoering

Art 31
Iedere practicus heeft de plicht heel zijn loopbaan lang zijn beroepskennis bij te houden door volgehouden studie en vorming. Hij heeft de plicht zijn beroepskennis te verdiepen en te onderhouden om aan zijn patiƫnten steeds de beste zorgen te kunnen verstrekken.

Art. 32
Ieder practicus moet in staat zijn om aan alle redelijke verzoeken voor verzorging van zijn patiƫnten te voldoen binnen de grenzen van zijn kennis en bevoegdheden. Hij zal de patiƫnten verzorgen als hijzelf zou willen verzorgd worden door een collega.

Art. 33
Indien hij twijfelt tijdens een behandeling, is het de plicht van de practicus om het advies van een collega in te winnen. De collega van wie advies wordt ingewonnen zal een behandeling slechts starten met instemming van de verwijzende practicus.

Art. 34
Ieder tandartsenkabinet moet dermate uitgerust zijn dat een correcte en goede behandeling mogelijk is.

De waardigheid van het beroep

Art. 35
Ieder practicus, die praktijk voert en daarnaast preventieve tandheelkunde uitoefent in een collectiviteit of meewerkt aan epidemiologische onderzoeken, zal van deze functie geen misbruik maken om zijn cliƫnteel te vergroten.

Art. 36
De practicus dient bij te dragen tot de verdediging van de fundamentele rechten van zijn beroep. (o.a. vrije keuze van practicus, vrijheid van behandeling en voorschrift, enz...)

Art. 37
Iedere practicus zal het prestige van zijn beroep hoog houden.

Collegialiteit

Art. 38
Ieder practicus zal zich zo gedragen dat hij zijn beroep niet in opspraak brengt en niet samenwerken met zich ondeontologisch gedragende collegaā€™s.

Art. 39
Uit een politiek mandaat, en administratieve functie of een lidmaatschap in een sociale vereniging mag geen voordeel gehaald worden voor beroepsdoeleinden.

Afdeling IV: Maatschappelijke plichten

Art. 40
De tandarts wordt gehouden zijn beroep gewetensvol uit te oefenen, hij zal de gezondheid van zijn patiƫnten beschermen en in stand houden ongeacht hun nationaliteit, ras, godsdienst, overtuiging of vermogenstoestand.

Art. 41
Ieder practicus in de tandheelkunde moet zich inspannen om in het algemeen belang bij te dragen tot de ontwikkeling en de vooruitgang van de tandheelkunde.

Art. 42
Ieder practicus in de tandheelkunde zal meewerken aan de maatregelen die genomen worden om de gezondheidsopvoeding van het publiek te verbeteren.
De practicus die hieraan meedoet zal dit enkel doen vanuit het oogmerk tot voorlichting en niet om publiciteit te maken voor zijn persoon of zijn praktijk.

Art. 43
Ieder tandarts zal alles in het werk stellen om de mond- en tandhygiƫne te bevorderen, binnen zijn praktijk.

Tandarts en de media

Art. 44
Een tandarts, die meewerkt aan een programma bestemd voor het publiek of die een artikel schrijft in een blad, zal erover waken dat dit niet kan beschouwd worden als directe of indirecte publiciteit. Hij zal vooraf de toelating vragen van de lokale of nationale vereniging.

Art. 45
Bij steun aan plaatselijke verenigingen waarbij melding wordt gemaakt van de steunder zal nooit de titel vermeld worden.

Afdeling V: Collegiale plichten

Art. 46
Als de practicus verneemt of vaststelt dat een patiƫnt in behandeling is bij een collega, mag hij hem slechts zorgen verstrekken wanneer de patiƫnt dit uitdrukkelijk eist.

Art. 47
De practici moeten met elkaar de plichten van goede collegialiteit onderhouden. Zij moeten elkaar steeds bijstaan.

Art. 48
Iedere practicus die een professioneel meningsverschil heeft met een collega moet eerst pogen zich te verzoenen. Als de moeilijkheden blijven bestaan, mag hij de scheidsrechterlijke uitspraak van zijn beroepsgenoten vragen.

Art. 49
Iedere practicus die niet op de hoogte is van de omstandigheden waarin een van zijn collegaā€™s de zorgen heeft verstrekt, zal zich onthouden van alle commentaar dienaangaande.
Wanneer de gezondheid van de patiƫnt of zijn belangen in gevaar gebracht worden, is het de plicht van de geraadpleegde practicus de patiƫnt te waarschuwen en hem in kennis te stellen van de gevaren die hij loopt.

Art. 50
De practicus die geraadpleegd wordt, mag de verwezen patiƫnt niet in behandeling nemen tenzij op verzoek van de verwijzende practicus en met toestemming van de patiƫnt.

Art. 51
Een practicus die een afwezig of zieke collega vervangt, mag niet aanvaarden de behandeling voort te zetten van patiƫnten die hij tijdens deze vervanging verzorgd heeft, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van deze laatste.

Art. 52
Indien een practicus assisteert of vervangt in het kabinet van een collega kan hij geen enkel recht doen gelden op de patiƫnten van deze laatste.

Art. 53
Een practicus mag geen verzoek noch enig financieel aanbod doen om het technisch of administratief personeel van een collega er toe aan te zetten bij hem in dienst te treden.

Art. 54
Iedere practicus in de tandheelkunde die een beroep doet op de diensten van een collega-medewerker, zal de gebruikelijke voorschriften inzake het weder afstaan van honoraria eerbiedigen.

Art. 55
Iedere practicus die zich vestigt in de buurt van een collega dient deze een hoffelijkheidsbezoek te brengen. De gevestigde practicus dient de bezoekende collega hoffelijk te ontvangen.

Afdeling VI: Praktijkovername

Art. 56
De aankoop van een kabinet van een collega is slechts toegestaan als de voorwaarden ervan niet in overtreding zijn met de goede gewoonten, het overnamecontract van het kabinet moet het detail van deze voorwaarden vermelden.

Art. 57
Wanneer een functionerend cabinet wordt overgenomen mag slechts ƩƩn maal een bericht van wijziging van practicus verstuurd worden aan de vroegere patiƫnten van de laatste drie jaar zonder enige andere bijzondere vermelding.
Dit geldt ook in geval van wijziging van adres of telefoonnummer.
Deze informatie mag slechts Ć©Ć©n keer worden verstrekt tijdens een periode die aanvangt 15 dagen voordat de wijziging zich voordoet, en eindigt 15 dagen later.
Deze zending zal onder omslag gebeuren.

Art. 58
De practicus die de praktijk overlaat zal zich niet opnieuw vestigen binnen een straal van 15 km en voor er 3 jaar verlopen zijn, tenzij met de expliciete toestemming van de overnemer.

Art. 59
De practicus die zijn praktijk overlaat heeft de plicht zijn opvolger te introduceren bij de patiƫnten.

Persoonsgegevens

1. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie over een geĆÆdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geĆÆdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ā€˜de Wet van 8 december 1992ā€™) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedƩs, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

ā€œVertrouwelijke verwerkingā€ betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in BelgiĆ« geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992.

U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv: bezoekers van deze website, klanten, klantcontactpersonen, etc). Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van de betrokkene (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):

PersoonsgegevensRechtsgrondDoeleinde
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres Wettelijke verplichting Beheer van klantendossiers
Naam, voornaam, adres, e-mailadres, btw-nummer Wettelijke verplichting Uitsturen van facturen
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, voorkeuren, etc. Noodzakelijkheid voor de verwerking van een aanvraag Om de aanvraag naar behoren te kunnen beantwoorden

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens bij ons bedraagt zes maanden. Bij verloop van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het systeem. De persoonsgegevens verwerkt voor personeelsbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en sociale wetgeving). Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wenst te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

3. Uw rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:
Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieƫn van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
Recht op gegevenswissing: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u Ć©Ć©n van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Cookies

1. Het opslaan van cookies

Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze websites worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de paginaā€™s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies te activeren en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in staat om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op aboutcookies.org of in het "Help"-menu van uw internetbrowser.

Adobe Typekit (zie verder).

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

3. Welke cookies gebruiken wij?

Op onze websites worden [sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra u de browser sluit) en permanente cookies (cookies die op uw computer blijven staan, ook nadat u de browser heeft gesloten)] gebruikt voor de volgende doeleinden: [Processen: Procescookies laten de website functioneren en leveren diensten die u verwacht, zoals navigatie, toegang tot beveiligde zones, etc. Aangezien de website zonder deze cookies niet behoorlijk zou functioneren, zijn de procescookies essentieel.] [Voorkeuren: Dankzij de voorkeurcookies kan de website uw voorkeuren in verband met de website onthouden, zoals taal, lettergrootte, etc. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de gebruikerservaring, aangezien u uw voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven.][ Beveiliging: De beveiligingscookies worden gebruikt om u te authentiseren, frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn van wezenlijk belang voor onze beveiligde websites.][Reclame: De reclamecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen af op u door bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals het soort websites dat u bezocht, keuzes die door u op websites gemaakt worden, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties er verschijnen. Wij werken ondermeer met volgende advertentiepartners:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
VS

][Prestaties: De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met een website. Deze informatie omvat o.a. de pagina's die u het vaakst bezoekt, uw activiteit op de website en hoe vaak u terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal anoniem gebruikt en geanalyseerd (met behulp van Google Analytics) voor statistische doeleinden met het oog op de verbetering van de website en de surfervaring.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) downloaden en installeren.]

Adobe Fonts

Onze website maakt gebruik van Adobe Fonts (voorheen bekend als Typekit), een dienst van Adobe Inc., om aangepaste lettertypen op onze webpagina's te laden en weer te geven. Bij het laden van deze lettertypen kunnen er verbindingsverzoeken naar Adobe's servers worden gestuurd. Deze verzoeken kunnen informatie bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker, technische gegevens over de gevraagde lettertypen en andere technische details.

Adobe Fonts kan ook cookies instellen op het apparaat van de gebruiker om het laden van lettertypen te beheren en tracking mogelijk te maken. Deze cookies worden gebruikt om gebruikersactiviteiten te volgen, maar ze bevatten geen persoonlijke identificatiegegevens.

Het gebruik van Adobe Fonts stelt ons in staat om een consistente visuele presentatie van onze website te bieden. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website aan te bieden aan onze bezoekers.

Je kunt het privacybeleid van Adobe raadplegen voor meer informatie over hoe Adobe Fonts gegevens verzamelt, verwerkt en beheert.

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van Adobe Fonts op onze website, kun je ervoor kiezen om scripts uit te schakelen in je browserinstellingen, maar houd er rekening mee dat dit de weergave van lettertypen op onze website kan beĆÆnvloeden.

Contact

Nog vragen?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens of omtrent cookies heeft, kan u ons contacteren via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be.